Zverejňovanie
Nahoru

Zmluvy 2011

Č. ZML Dodávateľ/odberateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum podpisu
01/2011.pdf ČSOB poisťovňa a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava poistné motorového vozdila Opel Agila 230,19 14.2.2011
02/2011.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice výkaz o poistení na 1. štvrťrok 310,92 17.1.2011
03/2011.pdf Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 37/2011 o platbe členského príspevku na rok 2011 40,00 7.2.2011
04/2011.pdf Ľubovnianske múzeum, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa Zmluva o výpožičke motorového vozidla 31.1.2011
05/2011.pdf Norbert Végh-ORON, Nová 66, 054 01 Levoča Zmluva o poskytnutí služieb-realizácia webovej stránky 450,00 24.2.2011
06/2011.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 3, 058 01 Popra Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 116,68 9.3.2011
07/2011.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 257,40 9.3.2011
08/2011.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 3, 058 01 Poprad Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 72,00 9.3.2011
09/2011.pdf Národopisná spoločnosť Slovensko, Klemensova 19, 813 64 Bratislava Členský príspevok na rok 2011 17,00 21.3.2011
10/2011.pdf RTVS s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava koncesionársky poplatok 75,32 11.4.2011
11/2011.pdf Okresný súd Poprad, Štefánikova 100, 058 52 Poprad súdny poplatok 519,00 7.4.2011
12/2011.pdf Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 3, 058 01 Poprad Daň z nehnuteľností na rok 2011 152,01 11.5.2011
13/2011.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 2. štvrťrok 310,92 11.5.2011
14/2011.pdf Ing. Mária Bobáková, Inovecká 2, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o dielo-grafický návrh a tlač panelov, plagátov, propagačného materiálu 780,00 10.5.2011
15/2011.pdf Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Dodatok k Zmluve o pripojení 24.6.2011
16/2011.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 3. štrvťrok 2011 310,92 3.8.2011
17/2011.pdf ÚPSVaR Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad Dohoda o poskyt. príspevku na aktivač. činnosť formou dobrovoľ. sl. podľa poč. aktivač.prac. 20.9.2011
18/2011.pdf Mgr. Alexandra Šamková, Na Revíne 17, 831 01 Bratislava Zmluva o dielo-reštaurovanie historických knižných tlačí z knižnice 4050,00 3.10.2011
19/2011.pdf EXOTY nezisková organizácia, Ing. Ján Gradzilla, Železničná 17, 058 01 Poprad Zmluva o nájme nebytových priestorov zasadačky 120,00 12.10.2011
20/2011.pdf Oľga Šteffová, Jilemnického 15, 059 21 Svit Kúpna zmluva-nákup minerálov 917,00 18.10.2011
21/2011.pdf Milan Gajan, Liptovská 24, 058 01 Poprad Zmluva o dielo-konzervovanie zbierkových predmetov 850,00 20.10.2011
22/2011.pdf Ing. Mária Bobáková, Inovecká 2, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o dielo-výroba veľkoplošných fotografií, textov, popisiek,sprievodcu 3369,00 24.10.2011
23/2011.pdf Ing. Mária Bobáková, Inovecká 2, 052 01 Spišská Nová Ves Zml. o dielo-reinštalácia stálej expozície hist. mesta a hist. múzea, tlač sprievodcu 2800,00 25.10.2011
24/2011.pdf Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 4. štvrťrok 2011 310,93 7.11.2011
25/2011.pdf ČSOB Poisťovňa a.s., Vajnorská 100/B, P.O.Box 20, 820 09 Bratislava 29 Poistné motorového vozidla 189,87 16.11.2011
26/2011.pdf RTVS s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava koncesionársky poplatok 149,64 28.11.2011
27/2011.pdf Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zml. o poskytnutí fin. prísp. č.DR 11/2011 "Ľudové liečiteľstvo pod Tatrami" 1250,00 18.11.2011
28/2011.pdf Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zml. o poskyt. fin. prísp. č.DR 32/2010 "Modrotlač. dielňa E.Montška" 920,00 24.11.2011
29/2011.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu, príloha- Poprad a Spišská Sobota 28.11.2011
30/2011.pdf SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava AV na stavbe "Rekonštrukcia STL plynovodu Starý Smokovec" 1200,00 24.2.2011
31/2011.pdf STING s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad AV na stavbe "34 rodinných domov Hozelec-Švábovce" 504,00 18.2.2011
32/2011.pdf Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka AV na stavbe "Polomka, splašková kanalizácia" 264,00 20.6.2011
33/2011.pdf GURMAN s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa AV na stavbe "Parkovisko pre penzión GURMAN na Nám. sv.Mikuláša č.1 v St. Ľubovni" 600,00 31.5.2011
34/2011.pdf Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchr.zboru v Prešove Mandátna zmluva-AV na stavbe "Rekonštrukcia,nadstavba,prístavba a modernizácia hasič.stanice 2048,00 1.6.2011
35/2011.pdf HAKO a.s. AV "Prízemná telekomunik.stavb-Dlhé Lúky" 216,00 31.5.2011

 

Powered by Phoca Download

Strojový preklad