Články

Vzácne tlače knižnice Podtatranského múzea v Poprade

vyhlásené za historický knižničný fond

 

Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.
http://www.fpu.sk/sk/

 

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade spravuje vo svojom knižničnom fonde,  knižničné dokumenty vydané do roku 1830 v celkovom počte 5309 zv. z čoho 30 tlačí bolo rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlásených za historický knižničný fond. Vyhlasovanie prebehlo v dvoch etapách. Prvých 12 tlačí 16. storočia ako významných dokumentov národného kultúrneho dedičstva bolo vyhlásených dňa 14. septembra 2010 za historické knižničné dokumenty a zapísaných do ústrednej evidencie Slovenskej národnej knižnice. Ďalších 18 tlačí, pričom išlo o 4 tlače  16. storočia a 14 tlačí 17. storočia bolo vyhlásených za historický knižničný fond 11. decembra  2015.

Pojmy historický knižničný dokument a historický knižničný fond charakterizuje § 18 zákona 183/2000 Z.z. o knižniciach, nasledovne:

Historický knižničný dokument je samostatný dokument a historický knižničný fond je súbor knižničných dokumentov vyhlásených ministerstvom podľa tohto zákona okrem archívnych dokumentov upravených osobitným predpisom. Historický knižničný dokument nemusí byť súčasťou knižničného fondu.

Ministerstvo vyhlasuje vo verejnom záujme za historický knižničný dokument taký dokument a za historický knižničný fond taký súbor knižničných dokumentov, ktoré majú

a) osobitnú kultúrnu a historickú hodnotu; je to najmä vzácny rukopis, stará a vzácna tlač do roku 1830, slovacikálny dokument do roku 1918 a významný slovacikálny dokument bez časového ohraničenia,

b) priamy vzťah k významným osobnostiam alebo historickým udalostiam


Najstaršie tlače vo knižničnom fonde muzeálnej knižnice.

V prvej etape vyhlasovania boli vyhlásené za historické knižničné dokumenty aj 3 postinkunábuly /tlače 16. st. vydané medzi rokom 1500 a 1550/.

Ide o tieto diela:

[Nicolai de Lyra : Textus biblie ]

Tertia pars huius operis in se continens glosam ordinarium ….

[Basilea]: Johanni Petri de Langerdoff & Johanni Frobenio de Hammelburg 1506. 440s.

Obsahuje zdobené inciály -  drevorezy. Väzba renesančná, drevené dosky potiahnuté kožou zdobené ornamentálnou slepotlačou


[Nicolai de Lyra : Textus biblie ]

Quarta pars huius operis in se continens glosam ordinarium …

[Basilea]: Johanni Petri de Langerdoff & Johanni Frobenio de Hammelburg 1507. 479s.

Vo vnútri zdobené iniciály – drevorezy. Väzba renesančná, drevené dosky potiahnuté kožou, s ornamentálnou slepotlačou.


Obe tlače predstavujú tretí a štvrtý diel Biblie s komentármi Nica de Lyru.  Obsahujú iniciálky s figurálnym pozadím v rámčeku, iniciálky s ornamentálnym pozadím, rubriky, marginálie, typografické ozdoby.

Eike von Repgow: Sachsenspiegel mit vil nowen Addicion …

Augsburg: Silvanus Otmar in Verlegung Johann Rynnman in Oringen 1517.

Dokument je vzácnym právnickým dielom s množstvom rukopisných poznámok. Sachsenspigel je  najvýznamnejšia a spolu s Mühlhausenskou ríšskou právnou knihou aj najstaršia právna kniha nemeckého stredoveku. Zároveň je prvým prozaickým literárnym dielom, napísaným v strednej dolnej nemčine.


Tlače  16. storočia

[BOCK, Hieronymus]

Kräuterbuch

["Kreutterbuch, darin underscheidt, Namen und Würckung der Kreutter, Stauden, Hecken unnd Beumen, ... ", mit über 570 wundervoll altkolorierten Holzschnitten, gedruckt von Johann Rihel in Straßburg, ]  1550,  451 s. + register

Väzba: baroková, hnedá koža, chrbát knihy zlátený ornament, titulný list chýba, rok 1550 sa nachádza v explicite. Rukopisné poznámky, bohato ilustrované  - kolorované drevorytiny rastlín v 4. časti medirytiny – výjavy z hospodárskych činností.


HERODOTOS

Herodoti Libri novem, quibus Musarum indita sunt nomina, Kleiō Clio. Euterpē Euterpe... Kalliopē  ... Georgii Gemisti , qui et Pletho dicitur, de ijs quae post pugnam ad Mantineam gesta sunt, Libri II.

Basel: Johannes Herwagen März 1541. Fol. 310 s.

Vo vnútri knihy rukopisné poznámky na okraji textu, kožená väzba, bohato zdobená, rok na väzbe 1551, veľmi pekná, zachovalá, rukopisný text na prídoští v gréčtine, do múzea sa dostala pravdepodobne z knižnice Pavla Hunfalvyho. Ide o historické dielo „otca dejepisu“ Herodota.

 

LUTHER, Martin

Der sechste Teil der Bücher des ehrnwirdigen Herrn Doctoris Martini Lutheri darinnen begriffen etliche Auslegung der heiligen Schrifft im newen Testament ...

Wittemberg, Lorentz Schwenck  1570. - 580 s.

Vzácna witemberská tlač s pekne zdobenou knižnou väzbou, drevené dosky potiahnuté kožou. Medirytina na titulnom liste znázorňuje dve postavy kľačiace pod krížom. Tlač červeno – čierna.

 

Systematické, jazykové  a chronologické členenie vyhlásených tlačí:

Teológia a filozofia    9

História                       9

Právo                          2

Botanika                     4

Metalurgia                  1

Geografia                    2

Lingvistika                 3

Latinský jazyk           19

Nemecký jazyk          11

Tlače 16. st.               16

Tlače 17. st.               14

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade venuje ochrane historických knižničných dokumentov mimoriadnu pozornosť, pričom spolupracuje so Slovenskou národnou knižnicou - Odborom správy historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov,  ktorý je gestorom a metodikom komplexnej ochrany a správy HKDaF.  V rámci tejto spolupráce sa knižnica Podtatranského múzea  v Poprade zapojila aj do výskumnej úlohy Pasporitzácia knižničných  dokumentov a fondov na Slovensku a jedným z výstupov je aj zaradenie  historického fondu  muzeálnej knižnice do publikácie  Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku.  zv.  III. zostavovateľa  Petra Sabova.

Keďže zo zákona vyplývajú isté práva a povinnosti, ktoré súvisia s vyhlásením za historický knižničný fond,  muzeálna knižnica sa od roku  2010 pravidelne  zapája do dotačného systému MK SR a žiada prostriedky na reštaurovanie vyhlásených tlačí. Každoročne sa vďaka dotáciám podarí zreštaurovať 3 – 4 tlače, takže v súčasnosti už je kompletne zreštaurovaných 13 tlačí. V roku 2016 sme sa zapojili do projektu Fondu pre podporu umenia, kde sme boli opäť úspešní a fond nám pridelil finanančné prostriedky, ktoré nám umožnili zreštaurovať Kreuterbuch od Hieronyma Bocka, Aula subterranea od Erckera Lazarusa a Historia  Pannonica od Bonfiniho. Skúsení reštaurátori vdýchli týmto starým tlačiam nový život, nakoľko reštaurátorský zásah znamená, nielen ich záchranu, ale súčasne im otvorí možnosti, či už z hľadiska študijného, alebo prezentačného.

Použité pramene:

126/2015 Z.z. ZÁKON zo 6. mája 2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.


Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie (dokumentu).

 

Obrazová príloha:

 

 

Strojový preklad