Poklad mečov z Popradu-Veľkej


V Podtatranskom múzeu v Poprade prebehla v roku 2015 digitalizácia zbierkových predmetov v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Fond archeológie prispel 212 kusmi zbierok, medzi zdigitalizované zbierky boli zahrnuté aj tri meče z pokladu nájdeného koncom 19. storočia v Poprade – Veľkej.

V mladšej dobe bronzovej (12. stor. pred n. l. ) vrcholila pilinská kultúra, ktorá bola typickou nositeľkou kovolejárskych dielní pracujúcich na výrobe šperkov a zbraní.

Práve spomínanú kultúru vymenila lužická, pre ktorú sú charakteristické dokonalé, dlhé bronzové meče s plnou, liatou a vyzdobenou rukoväťou. Používa sa pre ne označenie „meč liptovského typu“.

11. októbra 1883 bol náhodne, pri orbe nájdený bratmi Krompecherovcami bronzový meč. Následne sa o tom dozvedel riaditeľ múzea vo Veľkej A. V. Scherfel a v ten istý deň začal výskum, no okrem torza keramiky nenašiel nič. Nasledujúci deň v hĺbke 25 cm pod povrchom a približne 6 m od prvého nálezu našiel Scherfel sedem mečov.

Meče ležali na drevenej podložke. I. Spöttl opísal meče a dva najdlhšie z nich nakreslil.

Osud týchto mečov bol rôzny.

Štyri meče boli uložené do zbierok Tatranského múzea vo Veľkej. Meč, ktorý daroval Aurel Viliam Scherfel Národnému múzeu v Budapešti je v súčasnosti nezvestný. Dva meče vlastnili Krompecherovci a posledný bol darovaný I. Spöttlovi, no z jeho pozostalosti sa dostal do cisárskeho múzea vo Viedni. Exemplár zo zbierky Spöttla je od roku 1892 uložený v Prírodovedeckom múzeu vo Viedni. Pri zlučovaní Tatranského múzea vo Veľkej a Karpatského múzea v Poprade sa dostali meče do súčasného Podtatranského múzea v Poprade. Zistilo sa však, že meče až na jeden, už pri výkope zlomený a značne poškodený, sú falzifikátmi, čo potvrdili aj zahraniční odborníci.

Jeden meč, pravdepodobne z pozostalosti rodiny Krompecherovcov, bol objavený Jánom Mikolajom v roku 1970.

Ján Mikolaj navštívil v tom istom roku Podtatranské múzeum v Poprade, kde ho vtedajší riaditeľ Richard M. Kovalčík upozornil, že môže ísť o chýbajúci meč z Velického depotu.

Následne ďalšie expertízy známych odborníkov túto domnienku potvrdili. Mikolaj meč daroval do zbierok Podtatranského múzea v Poprade.

Takýmto spôsobom sa podarilo znovu objaviť vzácny meč, ktorý bol takmer 30 rokov považovaný za stratený.

Z tohto vychádzame, že z pôvodných ôsmych mečov sú osudy dvoch neznáme. Zachovaných päť mečov patrí k liptovskému typu, pravdepodobne môžeme k tomuto typu prisudzovať aj šiesty meč, z ktorého sa zachovala iba čepeľ. Môžeme ich datovať do 11. stor. pred n. l.


Obr. 1. Pôvodná dobová fotografia s vyobrazením mečov z Popradu – Veľkej s inými bronzovými šperkami.

Obr. 2. Depot mečov z Popradu – Veľkej.

 


Autor: Mgr. Matúš Hudák

Fotografie: Fotoarchív Podtatranského múzea v Poprade


Zoznam použitej literatúry:

Novotný B. – Novotná M. – Kovalčík R. M.: Popradská kotlina v dávnej minulosti, Košice 1991, s. 38.

Novotná M.: Poprad v praveku, In: Dejiny Popradu (zost. I. Chalupecký), Košice 1998, s. 37 – 38.

Strojový preklad