Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Od júna 2014 do júna 2015 realizoval Prešovský samosprávny kraj digitalizáciu predmetov kultúrnej hodnoty (zbierkové predmety) v rámci projektu Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK. Projekt bol súčasťou Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Tvoríme vedomostnú spoločnosť: Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS):

Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany.

Proces digitalizácie prebiehal podľa viacerých kritérií: rozmer (2D, 3D), veľkosť, materiál, ...formou digitálnej fotografie, 3D skenovania, objektovej panorámy a fotogrametriou. Na projekte pracovalo takmer 20 technikov, fotografov, IT odborníkov a ďalších. Celková veľkosť digitalizáciou získaných dát je približne 100 terabajtov.

Spolu bolo zdigitalizovaných 8 124 objektov zo zbierok siedmich múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku. Vybrané zbierkové predmety boli digitalizované na pracoviskách múzeí v Hanušovciach nad Topľou, Humennom, Prešove a v Bratislave. Časť predmetov náročných na prevoz sa digitalizovala priamo v jednotlivých múzeách. V Podtatranskom múzeu v Poprade to bolo na pracoviskách v Poprade a v Poprade – Spišskej Sobote.

Zdigitalizované predmety kultúrnej hodnoty(zbierkové predmety) Podtatranského múzea v Poprade:

 • Paleontológia                              51 kusov
 • Archeológia                               212 kusov
 • Numizmatika                              100 kusov
 • Etnografia                                  166 kusov
 • História                                      141 kusov
 • Umenie                                        61 kusov
 • Spolu:                                        731 kusov

Zdigitalizované zbierkové predmety Podtatranského múzea v Poprade budú využívané na vedecko-výskumné úlohy, edičné, publikačné, propagačné účely a stanú sa podstatnou súčasťou prezentačných aktivít múzea.

Múzeá ako špecifické pamäťové a fondové inštitúcie majú nezastupiteľnú úlohu v procese informatizácie spoločnosti prostredníctvom poskytovania poznatkov a vybraných informácií pre výchovno-vzdelávací proces, vedecko-výskumnú činnosť, záujmovú činnosť, atď.

Cieľom pokračujúcej postupnej digitalizácie rozsiahlych zbierok múzeí je ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie a zároveň ich prezentácia odbornej aj laickej verejnosti.

Podtatranské múzeum v Poprade prostredníctvom webovej stránky ponúka informatívny výber niektorých zdigitalizovaných predmetov kultúrnej hodnoty z fondu múzea.

 

Poprad, 30. 1. 2017

Autor: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová

 

Kľúčové slová:

Digitalizácia (môže byť):

 • prechod od analógovej techniky na digitálnu techniku, najmä v rámci modernizácie
 • v technike: prevod informácií z analógového tvaru (analógového signálu, napr. elektrického napätia, zvuku, svetlosti, tlaku) do číslicového (=digitálneho) tvaru , spravidla do počítačových súborov; špecificky najmä:
  • snímanie a premena grafických tvarov do číslicových tvarov (spravidla pomocou skenera), pozri digitalizácia (obraz)
  • snímanie a premena písma do číslicového tvaru (spravidla pomocou skenera a softvéru OCR), pozri digitalizácia (písmo)
  • zaznamenávanie a prevod zvukových signálov do číselných tvarov (vzorkovanie, rozlišovanie vzorky), pozri digitalizácia (zvuk)
  • snímanie a prenos rozmerov trojrozmerných predmetov do číslicového tvaru (spravidla pomocou 3D skenerov), pozri digitalizácia (3D)
 • Digitalizácia v knihovníctve (snímanie a premena fyzických tlačených médii do digitálného tvaru, grafických súborov za účelom ich archivácie, rozšírenia)

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Digitalizácia

Súvisiace odkazy:

http://digitalizacia.po-kraj.sk.

www.opis.gov.sk

www.nsrr.sk

www.informatizacia.sk

Strojový preklad